Greening Events

Vad?

Greening Events är ett samprojekt mellan Helsingfors, Esbo och Vanda städer (den 27 februari 2012 – den 30 juni 2014). Målet med projektet är att utveckla konkreta metoder för hantering av miljöfrågor vid evenemang i huvudstadsregionen. I projektet skapas en verksamhetsmodell som stöder befintlig praxis inom det frivilliga miljöarbetet mellan städerna och evenemang samt erbjuds skräddarsydd utbildning och rådgivning i miljöfrågor. Projektet samordnas av Helsingfors stads miljöcentral.

För vem?

Flera olika aktörer kan dra nytta av projektet Greening Events. Under projektet genomförs ett pilotprojekt för miljösystemet Ekokompassi Tapahtuma vid sammanlagt cirka 22 evenemang i huvudstadsregionen. Bland pilotevenemangen finns redan Tall Ships Races 2013, Flow, Design Market som ordnas av Glaspalatsets film- och multimediacentrum, Reaktori, April Jazz samt Madonnas och Bruce Springsteens konserter som produceras av Live Nation. Skräddarsydd konsultering erbjuds också andra evenemang och aktörer inom evenemangsbranschen. På projektets webbplats finns verktyg för och råd om miljövänlig evenemangsproduktion. Utbildningarna som ordnas inom ramarna för projektet är öppna för alla.

Bakom?

Projektet delfinansieras med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM). Övriga finansiärer är programmet World Design Capital Helsinki 2012 samt städerna Helsingfors, Esbo och Vanda.

Varför?

Evenemangen har allt mera omfattande miljökonsekvenser men å andra sidan erbjuder de också en möjlighet att engagera allmänheten i ett mera ansvarsfullt beteende. Städerna ska både sätta tydliga miljökriterier på evenemang och hjälpa evenemangsarrangörerna med genomförandet av kriterierna. För att detta ska kunna lyckas krävs ett nytt slags tänkande om hur miljöfrågorna anknyts till den befintliga praxisen. Evenemangsarrangörerna behöver verktyg och råd som de på ett naturligt sätt kan använda som en del av processen i ansökandet om tillstånd.

Print Friendly, PDF & Email